Regulamin korzystania z aplikacji ic pen oraz serwisu ic pen z dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa sposób korzystania z aplikacji IC Pen przez Użytkowników.

2. Serwis IC Pen uzupełnia świadczenie Usługi przez Administratora poprzez umożliwienie komunikacji między Aplikacją IC Pen a Serwisem w celu przesyłania danych oraz ich przetwarzania zgodnie z wolą Usługobiorcy.

§2. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:

1. Procesor – spółka pod firmą IC Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres rejestrowy: ul. Wołkowyska 19, 61-132 Poznań, NIP 9721248717, REGON 302685984, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514504, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 69.150,00 zł, będąca procesorem danych oraz będąca twórcą Aplikacji IC Pen;

2. Aplikacja lub Aplikacja IC Pen – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będący oprogramowaniem opracowanym przez Administratora, którego głównym przeznaczeniem jest umożliwienie wprowadzania danych zebranych przy pomocy długopisów elektronicznych oraz kartek elektronicznych IC Pen oraz przetwarzania tych danych i prezentowania wyników ich przetworzenia;

3. Dane – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

4. Funkcjonalność/i – usługi oferowane Usługobiorcy w ramach Serwisu, w tym w szczególności: możliwość stworzenia, wyeksportowania i wydrukowania indywidualnego wzoru kartki opartego na technologii IC Pen umożliwiającego współpracę z długopisami cyfrowymi; możliwość wprowadzenia danych zebranych przy pomocy długopisu cyfrowego do Serwisu; możliwość przetwarzania danych wprowadzenia do Serwisu, w tym generowania raportów analizy wprowadzonych danych; możliwość utworzenia i powiązania kont zależnych z kontem Usługobiorcy oraz usunięcia kont zależnych; możliwość przeglądania danych wprowadzonych do Serwisu; możliwość zmiany danych Usługobiorcy w Serwisie;

5. Hasło – ustalany przez Administratora ciąg znaków służący późniejszej autoryzacji Usługobiorcy w Serwisie;

6. Kartka – nośnik, w szczególności kartka papieru, na którym wydrukowano wzór wygenerowany przez Użytkownika w oparciu o technologię IC Pen;

7. Konto testowe – zbiór danych w Serwisie nieprzypisany do konkretnego Usługobiorcy, publicznie dostępny dla każdego chętnego do skorzystania z Systemu, którego szczególnym przeznaczeniem jest prezentacja Usługi świadczonej przez Administratora;

8. Konto zależne – konto utworzone przez Usługobiorcę, posiadające własny Login i Hasło określone przez Usługobiorcę, umożliwiające osobie

działającej w imieniu Usługobiorcy przesyłanie i przetwarzanie danych zebranych za pomocą długopisów elektronicznych oraz Kartek opartych na technologii IC Pen;

9. Konto Usługobiorcy – przypisany do Usługobiorcy zbiór danych w Serwisie, tworzony przez Administratora niezbędny do prawidłowego realizowania umowy zawartej między Administratorem a Usługobiorcą, w tym autoryzacji w Serwisie. Konto Usługobiorcy tworzone jest niezwłocznie po przekazaniu informacji o zawarciu umowy i jest aktualizowane na podstawie danych dostarczanych przez Usługobiorcę. Do logowania się w ramach Konta Usługobiorcy służy Unikalna nazwa klienta, Login i Hasło;

10. Login – ustalany przez Administratora ciąg znaków, służący jego identyfikacji stosowany do dokonania autoryzacji Usługobiorcy w trakcie uzyskiwania dostępu do Systemu;

11. Pula środków – wartość pieniężna, określona w Umowie, będąca odpowiednikiem liczby Kartek opartych na technologii IC Pen, które Usługobiorca może poddać analizie;

12. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu oraz Aplikacji IC Pen;

13. Serwer – serwer, na którym Usługobiorca przechowuje dane zebrane przy wykorzystaniu długopisów cyfrowych oraz kartek elektronicznych opartych na technologii IC Pen oraz wyniki analizy danych;

14. Serwis lub Serwis IC Pen – miejsca w architekturze publicznej sieci Internet, które stanowią własność Administratora, umożliwiające świadczenie Usługi przez Procesora;

15. Strony – Procesor i Usługobiorca;

16. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej Urządzenia końcowego;

17. Umowa – umowa o świadczenie Usług przez Procesora na rzecz Usługobiorcy, stanowiąca podstawę do utworzenia Konta Usługobiorcy;

18. Unikalna nazwa Klienta – ciąg znaków nadany przez Procesora Usługobiorcy wyróżniający go spośród innych Usługobiorców, niezbędny do skorzystania z Usługi;

19. Urządzenie końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej;

20. Usługa – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), odbywająca się poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

21. Usługobiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa nadaje zdolność do czynności prawnych, zawierający Umowę w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a także nauczyciel, uczeń lub wykładowca związany z uczelnią wyższą lub szkołą w ramach pozyskiwania danych

do prowadzonych przez siebie badań społecznych, która na podstawie Umowy lub w związku z udzieleniem jej uprawnień do Konta testowego uprawniona jest do posiadania i korzystania z indywidualnie założonego dla niej Konta Usługobiorcy oraz na rzecz której świadczona jest Usługa;

22. Wymogi techniczne – wymagania techniczne po stronie Usługobiorcy lub Użytkownika Zarejestrowanego niezbędne do korzystania z Aplikacji oraz Serwisu.

2. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej lub zgodnie z interpretacją przyjętą przez orzecznictwo sądów polskich i stanowisko doktryny.

§ 3. Przedmiot usługi

1. Serwis oraz Aplikacja służą do realizacji Usługi zgodnie z Umową zawartą przez Procesora z Usługobiorcą. Głównym zastosowaniem Serwisu i Aplikacji jest tworzenie indywidualnych wzorów Kartek opartych na technologii IC Pen, ich drukowanie, a następnie pobieranie i przetwarzanie danych za pomocą długopisów cyfrowych oraz Aplikacji.

2. Poprzez Serwis i Aplikację – tworzone, kontrolowane i obsługiwane przez Procesora – Użytkownikom oferowany jest dostęp do Funkcjonalności zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami.

3. Prawidłowe świadczenie Usługi możliwe jest jedynie w sytuacji korzystania przez Usługobiorcę zarówno z Serwisu, jak i z Aplikacji. W tym celu urządzenie elektroniczne, na którym zainstalowano Aplikację w celu świadczenia Usługi musi posiadać połączenie z siecią Internet oraz spełniać pozostałe wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

4. Serwis służy do uwierzytelniania logowania się Usługobiorców lub osób działających w jego imieniu przy pomocy Kont zależnych, pobierania aktualizacji Aplikacji oraz korzystania z niektórych Funkcjonalności. Aplikacja służy do przesyłania danych pochodzących z Serwisu Usługobiorcy lub osobie działającej w jego imieniu przy pomocy Kont zależnych oraz do przesyłania danych w odwrotnym kierunku.

5. Dokładny zakres świadczonej Usługi określa Umowa zawarta między Usługobiorcą a Procesorem. Indywidualne warunki korzystania z Konta Usługobiorcy mogą być określone w Umowie między Usługobiorcą a Procesorem. W szczególności określa ona Pulę środków przysługujących Usługobiorcy w danym okresie (np. w określonym okresie rozliczeniowym) odpowiadającą liczbę Kartek lub inny sposób rozliczania, liczbę przekazanych Usługobiorcy długopisów elektronicznych, czas trwania Umowy, cel Umowy (tj. zakres danych pozyskiwanych za pomocą długopisów elektronicznych oraz Kartek) oraz wynagrodzenie przysługujące Usługobiorcy z tytułu świadczonej Umowy.

6. Usługobiorca może skorzystać z Konta testowego zawierając Umowę z Procesorem, akceptując niniejszy Regulamin oraz szczególne warunki, dokonując wyboru opcji założenia Konta testowego w obrębie Aplikacji oraz wprowadzając wszelkie niezbędne dane umożliwiające przydzielenie mu odpowiednich uprawnień w ramach Konta testowego. Potwierdzenie założenia Konta testowego umożliwia rozpoczęcia korzystania z niego. Najistotniejsze uprawnienia udzielone Usługobiorcy oraz ograniczenia wynikające z korzystania z Konta testowego pokazywane są w ramach Aplikacji.

7. Administrator może pobierać dodatkowe opłaty od Usługobiorcy nieprzewidziane w Umowie za specyficzne Funkcjonalności Serwisu, jeżeli w Umowie nie ustalono inaczej. W szczególności może pobierać opłaty z tytułu wydruku Kartek przez podmiot trzeci, korzystania z niektórych składników Aplikacji lub przechowywania danych

pozyskanych za pomocą długopisów elektronicznych i Kartek na Serwerach należących do Administratora. O istnieniu takich opłat Usługobiorcy jest powiadamiany przed skorzystaniem z konkretnej Funkcjonalności Serwisu, zaś wybór lub brak wyboru jakiejkolwiek z tych Funkcjonalności pozostaje bez wpływu na treść pozostałych postanowień Umowy.

8. Serwis posiada zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych Usługobiorców, osób działających w imieniu Usługobiorców oraz danych przesyłanych i przetwarzanych przez Usługobiorców (za wyjątkiem dostępu do tych danych przez Usługobiorcę, którego dotyczą oraz wspólnego korzystania przez Usługobiorców z Konta testowego).

9. Usługobiorca samodzielnie określa miejsce przechowywanych danych, w tym Serwer. W przypadku wyboru własnego Serwera, Procesor nie posiada dostępu do danych przechowywanych za Usługobiorcę i nie może odpowiadać za jakiekolwiek szkody związane z ich przechowywaniem lub utratą.

§ 4. Dostęp do Serwisu

1. Procesor umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Regulamin i Polityka Prywatności udostępniane są w formie pisemnej Usługobiorcy wraz z zawarciem przez niego Umowy oraz dostępne są na stronie internetowej Serwisu. Przed zakończeniem procesu pierwszego logowania się przez Usługobiorcę musi on potwierdzić akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności. Jeżeli w okresie między zawarciem Umowy a pierwszym logowaniem doszło do zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności, wiążące dla Usługobiorcy jest brzmienie Regulaminu lub Polityki Prywatności z chwili pierwszego logowania. Dalsze zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności następujące w okresie korzystania z Serwisu wiążą od dnia ich wejścia w życie.

2. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji może odbywać się także na innych warunkach, w szczególności być ograniczone czasowo lub w zakresie dostępnych Funkcjonalności, w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z testowego Konta Usługobiorcy. Jeżeli Usługobiorca nie zawarł z Procesorem odrębnej umowy na utworzenie i korzystanie z Konta testowego lub w umowie nie przewidziano inaczej, przyjmuje się, że Usługobiorca może korzystać z Konta testowego z chwilą potwierdzenia udzielenia uprawnień w ramach Konta testowego. W szczególnych przypadkach Strony uzgodnić mogą odmienny sposób powiązania Usługobiorcy z Kontem testowym.

3. Z tytułu założenia i korzystania z Konta Usługobiorcy Administratorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie inne niż wynagrodzenie określone w Umowie pomiędzy Stronami, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

4. Założenie i posiadanie Konta jest bezpłatne, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Do płatnych czynności należą w szczególności przesyłanie danych pozyskanych za pomocą długopisów cyfrowych oraz ich analiza, a także niektóre Funkcjonalności. Przesyłanie danych pozyskanych za pomocą długopisów cyfrowych oraz ich analiza w ramach Konta testowego są bezpłatne.

§5. Korzystanie z Aplikacji

1. Aplikacja jest w pełni funkcjonalna jedynie w przypadku jednoczesnego posiadania przez Usługobiorcę aktywnego Konta Usługobiorcy. W żaden sposób korzystanie wyłącznie z Aplikacji nie jest w stanie doprowadzić do prawidłowego świadczenia Usługi przez Procesora.

2. Szczegółowe zasady korzystania z Aplikacji, licencji, a także wymogi techniczne Aplikacji określa umowa licencyjna oraz pliki dokumentacji technicznej załączone do Aplikacji. Aplikacja może współpracować ze składnikami posiadającymi odrębne zasady korzystania z nich, odrębne umowy licencyjne oraz odmienne wymogi techniczne. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Usługobiorca zobowiązany jest stosować się także do tych zasad korzystania, umów licencyjnych i spełniać wymogi techniczne Aplikacji oraz składników Aplikacji.

§6. Korzystanie z Konta Usługobiorcy

1. Utworzenie Konta Usługobiorcy w Serwisie odbywa się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, po zawarciu Umowy przez Strony i podaniu przez Usługobiorcę danych niezbędnych do utworzenia dla niego Konta Usługobiorcy. Administrator po utworzeniu Konta Usługobiorcy powiadamia o tym Usługobiorcę, przekazując mu Login i Hasło do Konta Usługobiorcy.

2. Usługobiorca może zalogować się w Serwisie jedynie po uprzedniej instalacji aktualnej wersji Aplikacji lub zaktualizowaniu do najnowszej wersji uprzednio zainstalowanej Aplikacji oraz wpisaniu Unikalnej nazwy Klienta, Loginu i Hasła.

3. Konto Usługobiorcy jest aktywne przez cały czas trwania Umowy. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy powoduje uniemożliwienie korzystania z Konta Usługobiorcy z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Z Funkcjonalności Serwisu, w tym Funkcjonalności dodatkowo płatnych, Usługobiorca korzystać może jedynie w okresie aktywności Konta Usługobiorcy.

4. Usługobiorca może w okresie aktywności Konta Usługobiorcy tworzyć i usuwać Konta zależne dla osób działających w jego imieniu, a także określić uprawnienia poszczególnych osób działających w jego imieniu. Domyślnie uprawnienia osób działających w imieniu Usługobiorcy są identyczne z uprawnieniami Usługobiorcy za wyjątkiem możliwości tworzenia Kont zależnych.

5. Korzystanie z Kont zależnych przez osoby działające w imieniu Usługobiorcy traktuje się jak korzystanie z Konta Usługobiorcy przez Usługobiorcę. W szczególności osoby działające w imieniu Usługobiorcy zobowiązane są zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a także z dokumentacją techniczną przekazaną Usługobiorcy oraz celem Umowy.

Konta zależne łączy wraz z Kontem Usługobiorcy wspólna Pula środków. Wykorzystanie części Puli środków przez osobę działającą w imieniu Usługobiorcy powoduje automatyczne zmniejszenie Puli środków dostępnej Kontu Usługobiorcy i pozostałym Kontom zależnym.

§7. Pula środków

1. Zgodnie z treścią Umowy Usługobiorcy przysługuje określona Pula środków równoważna liczbie Kartek opartych na technologii IC Pen, które mogą zostać poddane analizie po pobraniu z nich i przesłaniu danych przy wykorzystaniu długopisów elektronicznych i Aplikacji do Serwisu.

2. Wykorzystywanie Puli środków, jak też zmiana jej wartości w sposób zgodny z Umową, dokonywana być może przez Usługobiorcę lub osoby działające w jego imieniu, chyba że Umowa stanowi inaczej.

3. Aktualna wartość Puli środków podawana jest na bieżąco przez Aplikację na podstawie danych uzyskiwanych z Serwisu.

4. Z chwilą wykorzystania Puli środków przez Usługobiorcę oraz osoby działające w jego imieniu niemożliwe jest dalsze korzystanie z niektórych Funkcjonalności do chwili aż zmianie ulegnie Pula środków. W szczególności zmiana Puli środków może nastąpić

poprzez dokonanie przez Usługobiorcę płatności za określoną liczbę Kartek, które mogą zostać poddane analizie.

§8. Prawa i obowiązki Usługobiorców

1. Usługobiorca ani osoby działające w imieniu Usługobiorcy nie może korzystać z Kont innych Usługobiorców ani osób działających w imieniu innych Usługobiorców.

2. Jeżeli Umowa nie przewiduje inaczej, wraz z utworzeniem Konta Usługobiorcy wyraża on zgodę na przesyłanie mu przez Procesora informacji związanych bezpośrednio lub pośrednio z Usługą świadczoną przez Procesora, w szczególności związanych z nowymi lub przewidywanymi Funkcjonalnościami Aplikacji lub Serwisu lub aktualizacjami Aplikacji.

3. Przyjmuje się, iż Usługobiorca przesyłając dane do Serwisu:

a) pozyskał dane w sposób legalny i zgodnie z niewymuszoną wolą osób trzecich,

b) jest uprawniony do ich przeglądania, analizowania i przetwarzania,

c) nie występują żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające Usługobiorcy lub Procesorowi przechowywanie tych danych na Serwerze,

d) dane pozyskane zostały w celu określonym Umową.

4. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu, działać na szkodę Procesora lub innych Usługobiorców.

§9. Ochrona danych Usługobiorcy

Przetwarzanie danych Usługobiorcy niezbędnych do stworzenia Konta Usługobiorcy odbywa się za zgodą Usługobiorcy. Procesor przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Usługobiorców podlega ochronie prawnej. Każdy Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Procesora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Procesora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Usługobiorcy i powoduje niemożność świadczenia Usługi.

W celu ochrony przetwarzanych danych osobowych Strony zawarły stosowną umowę określająca szczegółowo ten zakres.

§10. Zasady korzystania z Serwisu

1. Procesor jako właściciel i zarządca Serwisu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Procesor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub osób działających w ich imieniu lub osób trzecich.

2. Wszelkie działania Usługobiorców w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami powszechnie przyjętymi w Internecie, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

3. Usługobiorca wyłącznie za wyraźną zgodą Procesora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje,

dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Procesor nie może wyrazić zgody na dokonywanie czynności określonych w zdaniu powyższym w stosunku do danych lub ich przetworzeń otrzymanych od innych Usługobiorców.

§11. Uwarunkowania techniczne

1. Strona internetowa www.icpen.pl może zawierać takie elementy, jak:

a) aktywne linki, umożliwiające Usługobiorcy dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż należące do Procesora, Procesor zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,

b) ramki,

c) reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.

2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z Internetu oraz Aplikacji IC Pen.

§12. Usunięcie Konta Usługobiorcy

1. Usługobiorca może usuwać utworzone przez siebie Konta zależne bez ograniczeń oraz zmieniać uprawnienia osób działających w jego imieniu.

2. Procesor może w trybie natychmiastowym usunąć Konto Usługobiorcy lub uniemożliwić do niego dostęp w sytuacji, gdy Usługobiorca dokonuje naruszeń postanowień dotyczących praw i obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności przesyła lub analizuje dane zakazane przez prawo. Procesor może w każdej chwili uniemożliwić Usługobiorcy dostęp do Konta testowego, w szczególności w sytuacji, gdy liczba analizowanych Kartek wydatnie wpływa ogranicza możliwości analizy Kartek przez innych usługobiorców korzystających z Konta testowego.

3. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć swoje Konto Usługobiorcy z Serwisu dokonując określonych czynności określonych we wskazówkach znajdujących się w Serwisie. Usunięcie Konta Usługobiorcy następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy oraz powoduje skutki określone w Umowie.

4. Z chwilą rozwiązania Umowy następuje wyzerowanie Puli środków przysługujących Usługobiorcy i dezaktywacja Konta Usługobiorcy. Usługobiorca może ponownie korzystać z własnego Konta z chwilą uiszczenia płatności za określoną liczbę Kartek, które może poddać analizie. W takiej sytuacji przyjmuje się, że zawarł umowę z Procesorem trwającą do dnia wykorzystania określonej przez siebie Puli środków.

5. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Procesora lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Usługobiorca nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.

6. Usunięcie Konta Usługobiorcy może następować także z przyczyn określonych w Umowie.

§13. Wypowiedzenie Umowy

1. Procesor uprawniony jest usunąć Konto Usługobiorcy lub Konto zależne ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli:

a) Usługobiorca lub osoba działająca w jego imieniu korzysta z Serwisu lub Funkcjonalności w sposób sprzeczny z Umową,

b) Usługobiorca lub osoba działająca w jego imieniu zamieszcza treści, do których wykorzystywanie Serwisu jest niedozwolone, w szczególności poprzez zamieszczanie i rozpowszechnianie treści zakazanych przez prawo, treści pornograficznych, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,

c) Usługobiorca lub osoba działająca w jego imieniu udostępnia przynależące mu Konto Usługobiorcy do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Administratora.

2. Usunięcie Konta Usługobiorcy przez Procesora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Procesora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres Usługobiorcy podany w Umowie. Usunięcie Konta zależnego przez Procesora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Procesora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na Konto Usługobiorcy.

§14. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Procesor nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Usługobiorcę lub osobę działającą w imieniu Usługobiorcy z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Procesor nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę lub osobę działającą w imieniu Usługobiorcy spowodowane niezależnymi od Procesora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Procesor nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Procesora.

3. Procesor zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Usługobiorców na stronach Serwisu. Zaprzestanie działalności Serwisu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem Umów łączących Procesora z Usługobiorcą.

4. Procesor nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Procesorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Procesora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.

5. Procesor zastrzega, iż zakres Serwisu oraz dostępne Funkcjonalności mogą być w każdej chwili zmienione i aktualizowane przez Procesora z uwzględnieniem obowiązków Procesora wynikających z zawartych przez niego umów z Usługobiorcami. Procesor dołoży wszelkich starań, by informować na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych Funkcjonalności z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Usługobiorca celem prawidłowego przeprowadzenia instalacji oraz korzystania z Aplikacji IC Pen zobowiązany jest do posiadania ważnej licencji na system operacyjny, do którego przystosowana została Aplikacja IC Pen.

7. Procesor nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet. Zapewnienie dostępu do sieci Internet w celu skorzystania z Usługi przez Usługobiorcę leży wyłącznie po stronie Usługobiorcy.

8. Procesor nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, występujące w urządzeniach elektronicznych, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają prawidłowe świadczenie usługi.

9. Procesor nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie, spowodowane:

a) specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,

b) mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,

c) innymi aspektami technicznymi, na które Procesor nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji Usług.

§15. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu z wyłącznej winy Procesora. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Procesor podany w Umowie lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Procesor: reklamacje@icsolutions.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko lub nazwę oraz formę organizacji prawnej i siedzibę Usługobiorcy, pełny adres zamieszkania lub siedziby; b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; d) datę zawarcia Umowy; e) podpis Usługobiorcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Procesor, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Reklamacja może być złożona w terminie dwunastu miesięcy od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja z wyłącznej winy Procesor. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

5. Procesor zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Usługobiorcy lub Konta zależnego, którego dotyczy reklamacja, celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Usługobiorcy, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Usługobiorcy lub Serwisu.

6. Procesor udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana

do Usługobiorcy na adres podany przez niego w reklamacji. Procesor zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Procesor (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Procesor ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Usługobiorcy dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Usługobiorcy każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Usługobiorca może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, chyba że tryb rozstrzygania sporów między Stronami został w Umowie uregulowany inaczej.

§ 16. Pomoc techniczna

W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z Aplikacji IC Pen lub Serwisu IC Pen w zakresie objętym Umową, Procesor zobowiązuje się do zapewnienia pomocy technicznej w szczególności drogą elektroniczną lub telefoniczną. Szczegóły związane ze sposobem udzielania pomocy technicznej dostępne na stronie www.icpen.pl.

§17. Zmiana Regulaminu

1. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Funkcjonalności mogą podlegać dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności umowie bądź odpowiedniej licencji. Podczas korzystania z takiej Funkcjonalności, Usługobiorca winien stosować się do dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między dodatkowymi warunkami a Regulaminem, postanowienia dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający. Treść dodatkowych warunków dostępna jest w serwisie w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Usługobiorca.

2. Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią uzupełnienie Umowy lub Umów zawartych przez Strony i regulują korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu.

3. Procesor zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Funkcjonalności Serwisu lub treści Regulaminu, Polityki Poufności lub dodatkowych warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Poufności lub dodatkowych warunków wchodzą w życie w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu lub – w przypadku dodatkowych warunków – w terminie określonym w tych warunkach.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod następującym adresem: https://icpen.pl/regulamin.

5. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

6. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a Umową łączącą Strony, wiążące dla Stron są postanowienia zawarte w Umowie.

§18. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn.

zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).

2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Poznaniu. Niniejszy ustęp ma zastosowanie jedynie w tym zakresie, w jakim Strony nie uregulowały rozwiązywania sporów w Umowie.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.