Służba zdrowia

IC Pen w służbie zdrowia

Odpowiedź na wymogi prawne

Odbiorcami naszego rozwiązania są pracownicy i beneficjenci służby zdrowia oraz opieki społecznej. Staramy się wspierać personel medyczny w ich codziennej pracy tak, aby jak najwięcej czasu mogli poświęcić swoim pacjentom i podopiecznym. Jest to możliwe dzięki naszemu systemowi IC Pen wykorzystującemu długopisy cyfrowe m. in. do sporządzania dokumentacji medycznej.

Technologia długopisów cyfrowych pozwala na jednoczesne powstawanie wersji papierowej dokumentów i ich elektronicznych odpowiedników. Aby automatycznie digitalizować dane spisywane ręcznie, niepotrzebne są skanery lub tablety, które wydłużają czynności administracyjne kosztem m. in. kontaktu z pacjentem. Co więcej posługiwanie się długopisem cyfrowym nie zmienia codziennych przyzwyczajeń - może go używać każdy bez względu na wiek, status społeczny czy krąg kulturowy.

Zastosowanie w służbie zdrowia – EDM:

Zgoda pacjenta – prosty sposób na wyrażenie zgody na zabieg – poświadczenie własnoręcznym podpisem.

Wywiady medyczne – IC Pen umożliwia łatwe i szybkie przeprowadzenie wywiadów w sposób przyjemny zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Wywiad wypełniony przez ratownika medycznego w karetce jest od razu dostępny dla lekarzy SORu.

Karta pacjenta – wygodne nanoszenie danych na formularze w każdym formacie np. karta neonatologiczna

IC Pen to gotowa odpowiedź na treść Ustawy o systemie informacji zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku. Zgodnie z nią wszelkie placówki medyczne są zobowiązane do wprowadzenia elektronicznego zapisu dokumentacji medycznej. IC Pen to rozwiązanie, które bez radykalnych zmian w organizacji placówek pozwoli na sprawne i bezpieczne wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym normy ISO 10781.

Tworzenie EDM przy pomocy długopisów cyfrowych IC Pen.

Niejednokrotnie uwaga lekarza oraz personelu medycznego musi skupiać się na wielu czynnościach jednocześnie. Kolejne etapy udzielania pomocy i leczenia pacjenta wymagają szczególnej troski i zaangażowania, co sprawia, że wypełnianie formalności i tworzenie często złożonej dokumentacji pacjenta zakłóca naturalny tryb pracy lub nie odbywa się synchronicznie.

Proces opieki nad pacjentem obejmuje szereg dokumentów przypisanych do konkretnego punktu ośrodka lub przekazywanych pomiędzy nimi. W myśl Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011, wszystkie dokumenty sporządzane w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia powinny mieć swój odpowiednik w formie elektronicznej. Największym wyzwaniem stojącym przed kadrą zarządzającą jest więc wybór optymalnej metody informatyzacji placówek.

Prostota i intuicyjność użytkowania długopisu cyfrowego stanowią rozwiązanie przyjazne dla wszystkich użytkowników. Zarówno lekarze, jak i inni pracownicy ochrony zdrowia, w tym pielęgniarki, fizjoterapeuci czy pracownicy recepcji mogą bez czasochłonnych szkoleń posługiwać się systemem IC Pen oraz technologią długopisu cyfrowego. Jedynym wymogiem, który należy spełnić, aby móc efektywnie korzystać z IC Pen jest naturalna umiejętność pisania odręcznego.

Obszary zastosowania
Recepcja

Przyjęcie do szpitala nowego pacjenta każdorazowo wiąże się z wypełnieniem przez niego formularza osobowego. Wykonywanie tej czynności ręcznie, choć szybsze i wygodniejsze, wymaga późniejszego przeniesienia danych do systemu komputerowego, co pochłania cenny czas, który pracownicy Izby Przyjęć mogliby poświęcić następnym pacjentom. Wprowadzanie zaś danych bezpośrednio do komputera potrafi nastręczyć wielu kłopotów natury technicznej. Ponadto większość pacjentów czuje się traktowanych ze zbyt małym zainteresowaniem, gdy większość uwagi recepcjonisty zaprzątnięta jest spoglądaniem co chwilę na klawiaturę lub ekran monitora. Wykorzystanie długopisów cyfrowych pozwala na połączenie wygodnego systemu wypełniania formularzy osobowych ręcznie, z tworzeniem w pamięci urządzenia w sposób automatyczny ich wersji elektronicznej, która przesłana do komputera może być zapisana i wykorzystana do tworzenia dalszej dokumentacji medycznej.

Rozwiązanie to sprawdza się już w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie.

Karty pacjenta

Każdy pacjent posiada przy swoim łóżku kartę zawierającą instrukcje dla personelu medycznego o historii choroby, stosowanych lekach, zaleconej diecie czy badaniach. Tutaj zastosowanie cyfrowych długopisów jest szczególnie szerokie i może ułatwić funkcjonowanie pracowników oraz zapewnić pacjentom obsługę na najwyższym poziomie. Już w chwilę po wypełnieniu przez lekarza karty pacjenta, naniesione przez niego dane mogą znaleźć się na szpitalnym serwerze, skąd informacje będą mogli pobierać pozostali pracownicy. Pielęgniarki będą mogły bez wychodzenia ze swego pokoju sprawdzić, dla jakiego pacjenta, o której godzinie i jakie leki podać, w jakiej sali leży dany pacjent i jakie inne czynności należy przy nim wykonać. Również do poszczególnych laboratoriów trafić będą mogły informacje o konieczności wykonania badań, co ułatwi ich wcześniejsze przygotowanie, stworzenie listy pacjentów oczekujących na dany zabieg oraz ustalenie ich w kolejności zgodnej z kolejnością zgłoszeń na badanie oraz ich priorytetem. Dzięki temu pracownicy szpitali będą mogli zaoszczędzić wiele czasu, który tracą na konieczności osobistego przekazywania sobie podstawowych informacji dotyczących pracy z pacjentem i przeznaczyć go na pomoc swoim podopiecznym.

Zgody pacjenta

Świadoma zgoda pacjenta, będąc elementem dokumentacji medycznej, jest chroniona przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka. Naruszenie prawa do wyrażenia zgody przez pacjenta, bez względu na spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, stanowi podstawę roszczenia. Szczególnie ważny zatem jest sposób uzyskiwania zgody od pacjenta i kierowanie się wolą chorego jako  nadrzędnym dobrem.

Główną cechą świadomej zgody jest jej zrozumiałość dla pacjenta. Zgodnie z powyższym pacjent powinien zostać powiadomiony o  przebiegu i prognozie leczenia w sposób przystępny, uwzględniając jego wiek, wykształcenie, status społeczny etc. Standardem postępowania winno być poświadczenie własnoręcznym podpisem w dokumentacji medycznej faktu odbycia rozmowy oraz możliwości swobodnego zadania lekarzowi pytań. Niezachowanie zaś formy pisemnej zgody powoduje, że w procesie sądowym może być niedopuszczony dowód z przesłuchania świadków. Zatem zachowanie formy pisemnej zgody na podanie lub zmianę leku może mieć kluczowe znaczenie.

Weryfikowanie świadomej zgody pacjenta nie polega wyłącznie na ocenie formularza zgody, większe znaczenie ma proces pozyskania zgody. Choć formularz zgody pacjenta jest dowodem pozyskania zgody, nie stanowi wyłącznej podstawy oceny przestrzegania prawa pacjenta. Odpowiedzialność za prawidłowość procesu uzyskania zgody ponosi lekarz oraz podmiot leczniczy.
Poświadczanie zgody przy pomocy długopisów cyfrowych IC Pen umożliwia uzyskanie kontekstowego podpisu na nośniku cyfrowym jak i papierowym, który jest przystępny dla każdego. Ponadto dzięki, uzyskiwanemu przez technologię IC Pen, podpisowi biometrycznemu proste jest wykazanie m.in. dokładnego czasu uzyskania zgody, a dalej sprawdzenie, czy zgodę pozyskano przed danym zabiegiem lub leczeniem.

Wywiady medyczne

Wielostronicowe wywiady medyczne stanowią podstawę wiedzy o stanie zdrowia pacjenta na początku jego pobytu w szpitalu. Podobnie jak w przypadku formularzy osobowych wypełnianych w recepcji, notatki czynione podczas rozmowy lekarza z przyjętą do szpitala osobą mogą zostać zapisane ręcznie, na standardowym arkuszu, później zaś przeniesione do komputera i tam przechowywane i archiwizowane w elektronicznych kartotekach. To umożliwia łatwy i szybki dostęp do informacji, ułatwia również ich odczytanie, dzięki systemowi rozpoznawania pisma zamieniający pismo ręczne na maszynowe.

Korzyści dla służby zdrowia
 • Zgoda pacjenta udokumentowana w sposób elektroniczny zgodnie z prawem
 • Zlikwidowanie niepotrzebnych dokumentów (zwłaszcza redundantnych)
 • Skrócenie czasu obsługi pacjenta
 • Optymalizacja przestrzeni (logistyka)
 • Wprowadzenie do systemów HIS niezbędnych danych i miejsc ich pozyskiwania
 • Stworzenie zakresu medycznego rekordu pacjenta
 • Brak bariery wejścia

Realizacje

 • Szpital im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie
 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II